Uchwała  nr   XI/101/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie   udzielania    bonifikaty    od    opłaty    rocznej    za    wieczyste użytkowanie gruntów

 

Na podstawie art. 74 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115 poz.741 i z 1998 roku Nr 106 poz.668) w związku z art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261. Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997 roku Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679. Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775 i z 1998 roku Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126) na wniosek wieczystych użytkowników gruntów przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się bonifikaty od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 1999 rok dla osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w IV kwartale 1998 roku nie przekroczył kwoty 672,43 zł. tj. 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za IV kwartał 1998 roku ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 5 poz.62 z 1999 roku.

 

§ 2. Wysokość udzielonej bonifikaty' określa indywidualnie załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.