Uchwała  nr   XI/102/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie: wniesienia w formie wkładów niepieniężnych (aportu) do "Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o." w Ostrowcu Świętokrzykim składników majątkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115 poz.741, z 1998r. Nr 106 poz.668) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

1. Wnosi się w formie aportu do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Ostrowcu Św. własność składników majątkowych w postaci środków trwałych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św., określonych w załączniku nr l do niniejszej uchwały, o wartości ewidencyjnej netto 10.501.947,13 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 13/100 złotych)

2. Wnosi się w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Św. zabudowanego o powierzchni 1078m2 oznaczonego jako działka nr 11/4 położona w Ostrowcu Św. przy ul.Sienkiewicza o wartości 5.338,75 z (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem 75/100 złotych).

3. Grunt, o którym mowa w ust.2 jest własnością Gminy Ostrowiec Św., dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. urządzona jest księga wieczysta o numerze KW 31314.

 

§2

Składniki majątkowe stanowiące przedmiot umowy dzierżawy zawartej w dniu 16 marca 1992r,. pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. i "Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o. o." w Ostrowcu Św., które nie są wymienione w załączniku nr l niniejszej uchwały będą użyczone w 1999r. na podstawie odrębnej umowy użyczenia.

 

§3

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. będzie prowadziła inwestycje modernizacyjne na składnikach majątkowych wniesionych aportem na podstawie niniejszej uchwały.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

 

 

Załącznik 1