Uchwała  nr   XI/103/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie: sprzedaży Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o.

w Ostrowcu Św. składników majątkowych stanowiących

własność Gminy Ostrowiec Św.

 

Na podstawie art. 18 ust. l i ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz. 775 i z 1998r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz. 1126) w związku z § 2 ust. 4 uchwały Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Ś w. z dnia 19 września 1990 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, zmienionej uchwałą Nr LIII/3 50/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Ś w. z dnia 19 maja 1993r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

1. Upoważnia się Zarząd Miasta do sprzedaży Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. składników majątkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św. w postaci środków trwałych określonych w załączniku nr l do niniejszej uchwały o wartości ewidencyjnej netto 3.358.954,34 zł za cenę 3.358.954,34 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 34/100 złotych) plus podatek VAT według stawki obowiązującej dla obiektów stanowiących infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

2. Zapłata za sprzedane składniki majątkowe nastąpi w ratach kwartalnych na konto Urzędu Miasta Ostrowiec Św.

zgodnie z poniższym harmonogramem:

kwotę 374. 838,34 zł płatną do 20 czerwca 1999 roku 243.200,00 zł płatną do 20 września 1999 roku 238.978,00 zł płatną do 10 grudnia 1999 roku 235.600,00 zł płatną do 20 marca 2000 roku 228.000,00 zł płatną do 20 czerwca 2000 roku 224.200,00 zł płatną do 20 września 2000 roku 223.778,00 zł płatną do l O grudnia 2000 roku 220.400,00 zł płatną do 20 marca 2001 roku 21 6.600,00 zł płatną do 20 czerwca 2001 roku

212.800,00 zł 208.578,00 zł 205.200,00 zł 201.400,00 zł 197.600,00 zł 127.782,00 zł

płatną do 20 września płatną do 10 grudnia płatną do 20 marca płatną do 20 czerwca płatną do 20 września płatną do 10 grudnia

2001 roku

2001 roku

2002 roku 2002 roku 2002 roku 2002 roku

Razem: 3.358.954,34 zł

 

§2

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. będzie prowadziła inwestycje modernizacyjne na składnikach majątkowych będących przedmiotem umowy kupna-sprzedaży.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

 

Załącznik 1