Uchwała  nr   XI/104/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

na wyłonienie kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. z 1996 r.,Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141 poz.943 oraz z 1998 r. Nr 117 poz.759 i Nr 162 poz.l 126). W związku z art. 7 ust. l pkt.8 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 1996 r. Nr 13,poz.74,Nr 58,poz.261, Nr 106,poz.496 i Nr 132,poz.622 oraz 1997r. Nr 9,poz.43) .

Rada Miejska uchwala co następuje :

 

& 1.

Zatwierdza się regulamin Konkursu na wyłanianie kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

 

& 2.

Tracą moc :

l .Uchwała Nr. XLVII/462/97 z dnia 07 marca 1997 roku w sprawie regulaminu konkursu na wyłonienie kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych , przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski .

 

Załącznik 1