Załącznik nr 1

do uchwały nr XI/104/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29.04.1999 r.

 

 

REGULAMIN

 

KONKURSU NA WYŁANIANIE KANDYDATÓW NA DYREKTORÓW SZKÓŁ , PRZEDSZKOLI I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 

&1.

Regulamin niniejszy oparty jest o postanowienia art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. sprawie wymagań , jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach          oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.Nr 14, poz. 126).

 

&2.

1.   Konkurs ogłasza Zarząd Miasta Ostrowca Św.

2.   Termin rozstrzygnięcia konkursu nie może być wcześniejszy niż 7 dni od dnia upływu terminu nadsyłania ofert o nie powinien być dłuższy niż 30 dni od tego terminu.

3.   Ogłoszenie konkursu winno nastąpić w lokalnej prasie ( Gazeta Ostrowiecka) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i w danej szkole .

&3.

1. Kandydaci na dyrektora powinni spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w dniu 15.02.1999r. w sprawie wymagań , jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz.U.Nr 14, poz 126).

2. Kandydaci powinni przedłożyć następujące dokumenty :

1. Umotywowany wniosek;

2. Opis przebiegu pracy zawodowej ;

3. Kartę oceny pracy ;

4. Kwestionariusz osobowy;

5. Aktualne zaświadczenie lekarskie ;

6. Odpis lub kserokopię poświadczone za zgodność z oryginałem dyplomu

ukończenia studiów wyższych lub innych szkół uprawniających do ubiegania się o stanowisko dyrektora ;

7. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji szczególnych .

2.Uchwała Nr. L/492/97 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 kwietnia 1997 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu konkursu na wyłanianie kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych , przedszkoli i innych placówek prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

 

& 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta

 

& 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia