Uchwała  nr   XI/105/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr l w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Działając na podstawie ait.36 a ust.5 Ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r. Nr.67,poz.329 i Nrl06,poz.496 , z 1997r.Nr28,poz.l53 i Nr 141,poz.943 oraz z 1998r. Nr l l7,poz.759 i Nr l62,poz1126)

Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

& l

Powołuje się Komisję Konkursową dla przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr l w Ostrowcu Św. w następującym składzie osobowym :

1. Przedstawiciele Gminy Ostrowiec Św. jako organu prowadzącego szkołę:

1) Zygmunt Waszka

2) Sławomir Kopański

2. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty Oddziału Zamiejscowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny

1) Wiesław Gruszka

2) Jerzy Dunin - Borkowski

3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr l w Ostrowcu Świętokrzyskim :

1) Celina Lizner

2) Anna Turczyńska

4. Przedstawiciele Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr l w Ostrowcu Świętokrzyskim :

1) Jadwiga Menducka

2) Jerzy Florys

5. Przedstawiciele Związków Zawodowych :

1) Andrzej Pałka      -jako przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

Pracowników Oświaty i Wychowania

2) Grażyna Kałamaga -jako przedstawiciel Związku

Nauczycielstwa Polskiego.

 

&2

Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Zygmunta Waszkę przedstawiciela Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

&3

Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe i wyłoni kandydata na dyrektora Szkoły kierując się postanowieniami Regulaminu określającego zasady wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr XI/104/99       z dnia  29 kwietnia 1999r.

 

&4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta

 

&5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia