Uchwała  nr   XI/108/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowiec Św.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art 40 ust. l, art. 41 ust. l oraz 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 roku Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 ), art. 2 pkt. 2, art. 5, ust. 2 pkt.l, ust. 3 i ust. 5, art. 17, ust. 4, art. 58, ust. l i 2 oraz art. 79, ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 roku Nr 28, poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz z 1998 roku Nr 117, poz. 759 i Nr 162. poz. 1126), Rada Miejska w Ostrowcu Św. po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Kielcach uchwala,co następuje:

 

§1.

1. Zakłada się z dniem 01 września 1999 roku Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej „ Zespołem Szkół" na okres do 31 sierpnia 2001 roku z siedzibą przy ul. Polnej 56.

2. Zespół Szkół tworzą:

1)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im.T. Kościuszki w Ostrowcu Św.

2)Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ostrowcu Św.

 

§2.

Organizację Zespołu Szkół określi statut, który będzie uchwalony odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.