Uchwała  nr   XI/110/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia sieci publicznych gimnazjów i ich obwodów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h. art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126), art. 2 pkt. 2, art. 5 ust. 2 pkt. 1 ust. 3 i ust. 5, art. 17, ust. 4, art. 58, ust. 1 i 2 oraz art. 79, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) art. 2, ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96) Rada Miejska w Ostrowcu Św. po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Kielcach uchwala, co następuje:

 

§1.

W uchwale Nr IX/83/99/ Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia i ustalenia sieci publicznych gimnazjów i ich obwodów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski § 4 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 4.1. Organizację gimnazjów, o których mowa w § 1 pkt. 4 i 5 określą statuty publicznych gimnazjów w Ostrowcu Św. uchwalone odrębną uchwałą Rady Miejskiej. 2.  Organizację gimnazjów, o których mowa     §1   pkt.  1,  2  i 3 funkcjonujących w strukturach zespołów szkół określą statuty zespołów szkół, uchwalone odrębną uchwałą Rady Miejskiej".

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.