Uchwała  nr   XI/112/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Św.

 

Działając na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 roku Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 roku Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1.

Powołuje się Komisję Konkursową dla przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim w następującym składzie osobowym;

1. Przedstawiciele  Gminy  Ostrowiec   Św.  jako   organu prowadzącego placówkę:

1) Zygmunt Waszka

2) Sławomir Kopański

2. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty Oddziału Zamiejsco­wego w Ostrowcu Św. jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

1) Wiesław Gruszka

2) Jerzy Dunin – Borkowski

3. Przedstawiciele Związków Zawodowych:

1) Grażyna Kałamaga - jako przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

2) Andrzej Pałka - jako przedstawiciel NSZZ „ Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania

 

§2.

Na przewodniczącego Komisji powołuje się Zygmunta Waszkę przedstawiciela Gminy Ostrowiec Św.

 

§3.

Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe i wyłoni kandydata na dyrektora Gimnazjum kierując się postanowie­niami regulaminu określającego zasady wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr XI/104/99 z dnia  29 kwietnia 1999r.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.