Uchwała  nr   XI/113/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych

do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca

Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art 12 ust. l i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982r. Nr 35, poz. 230; z 1984r. Nr 34, poz. 184; z 1987r. Nr 33, poz. 180; z 1989r. Nr 35, poz. 192; z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431; z 1991r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419; z 1993r. Nr 40, poz. 184; z 1996r. Nr 127, poz. 593; z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 art. 40 ust l, art. 41 ust. l i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska, kierując się wskazaniami określonymi w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętym uchwałą Nr VIII/63/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 lutego 1999r. uchwala, co następuje:

 

§1.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi 80.

§2.

Traci moc Uchwała Nr LVI/367/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta oraz zostanie podana do wiadomości w prasie lokalnej.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.