Uchwała  nr   XI/114/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad sprzedaży tych napojów

 

Na podstawie art 4 ust. l pkt. 4 i art 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982r. Nr 35, poz. 230; z 1984r. Nr 34, poz. 184; z 1987r. Nr 33, poz. 180; z 1989r. Nr 35, poz. 192; z 1990r. Nr 34, poz.198, Nr 73, poz. 431; z 1991r. Nr 73, poz. 321, Nr 94,poz. 419; z 1993r. Nr 40, poz.184; z 1996r. Nr 127, poz. 593; z 1997r. Nr 88, poz. 554,Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 18 ust. l i ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust l, art. 41 ust. l i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska, kierując się wskazaniami określonymi w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętym uchwałą Nr VIII/63/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 lutego 1999r. uchwala, co następuje:

 

§1.

Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i warunki sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§2.

Ustala się szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad sprzedaży tych napojów w brzmieniu Stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

1.Dotychczas wydane zezwolenia, które nie odpowiadają zasadom usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunkom sprzedaży tych napojów określonych w niniejszej uchwale zachowują ważność do czasu utraty terminów ważności tych zezwoleń.

2.Przepisu §2 załącznika Nr l do niniejszej uchwały nie stosuje się do przdsiębiorców:

a)  posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w okresie obowiązywania uchwał Rady Miejskiej Nr LVI/368/93 z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, Nr LII/516/97 z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie zasad usytowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, zmienionej uchwałami Nr LXI/663/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26.01.1998 r. i uchwałą Nr LXVII/782/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 18.06.1998r. przy ponownym ubieganiu się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

b) ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż na podstawie zezwoleń wydanych w okresie obowiązywania uchwał Rady Miejskiej, o których mowa w ppkt a.

 

§4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mówi się o:

rozumie   się   ustawę   z   dnia  26   października   1982   roku   o i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35, poz.  230 z

wychowaniu późniejszymi

"ustawie" to w trzeźwości zmianami)

"napojach alkoholowych" to rozumie się przez to napoje przeznaczone do spożycia zawierające alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym 1,5%.

 

§5.

Traci moc Uchwała Nr LII/516/97 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 maja 1997r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, zmieniona uchwałą Nr LXI /663/9S Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26.01.1998 r. i uchwałą Nr LXVII/782/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 18.06.1998 r

 

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§7.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostanie podana do wiadomości w prasie lokalnej.

 

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik 1

Załącznik 2