Załącznik nr 1

do uchwały nr XI/114/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29.04.1999 r.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYDAWANIA I COFANIA

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPOŻYCIA NA MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY ORAZ ZASADY

KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD OBROTU TYMI NAPOJAMI.

 

§1.

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na postawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta.

2. Podanie o wydanie zezwolenia składa się na piśmie, w którym zainteresowany określa:

l ) oznaczenie   podmiotu   ubiegającego   się   o   zezwolenie,   jego   siedzibę   oraz   osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz,

2) określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności,

3) położenie punktu lub zakładu (lokalu), w którym ma być dokonywana sprzedaż napojów alkoholowych,

4) warunki lokalowe punktu lub zakładu (lokalu),

5) godziny dokonywanej sprzedaży,

6) określenie czasu na jaki zezwolenie ma być wydane.

3. Do podania zainteresowany złącza Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, niniejszą uchwałą i przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. W sytuacji gdy podanie zawiera braki formalne zainteresowany zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. Zarząd Miasta wyraża opinię w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kierując się zasadami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i biorąc pod uwagę:

1) potrzeby społeczności lokalnej,

2) warunki utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

3) opinię Samorządowej Rady Osiedlowej właściwej miejscowo dla miejsca sprzedaży napojów alkoholowych.

4) zasady określające warunki  sprzedaży i usytuowania punktów  sprzedaży napojów alkoholowych zawarte w niniejszej uchwale (załącznik Nr 1)

6. Zarząd Miasta wyraża opinię w formie postanowienia wydanego w trybie art. 106 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.