Uchwała  nr   XI/115/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie regulaminu targowisk miejskich

 

Na podstawie art.5 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz.U. Nr 41, poz. 312, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) oraz art. 40 ust.l, art. 41 ust.l i art.42 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.775 i z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz.l 126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się „Regulamin Targowisk Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim"- w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stałe w miejscach targowisk -w formie umożliwiającej użytkownikom targowisk zapoznanie się z jej treścią (tablice ogłoszeniowe) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

1) Nr XXIV/139/91 z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich, zmieniona uchwałami: Nr LXVII/459/94 z dnia 29 marca 1994 r. i Nr XXXVIII/368/96 z dnia 2 października 1996 r.

2) Nr XLVI/271/92 z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie udzielenia zezwoleń na prowadzenie targowisk

3) Nr XLVI/272/92 z dnia 19 listopada 1992r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska zwierzęcego przy ul.Siennieńskiej w Osiedlu „Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik 1