Załącznik

do uchwały nr XI/115/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29.04.1999 r.

 

Regulamin Targowisk Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Prowadzenie targowisk jest zadaniem własnym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zwanej dalej „Gminą", służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy

2. Działalność o której mowa w ust. l mogą prowadzić inni przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia Gminy.

 

§ 2. Targowiskami są niżej wymienione miejsca (place targowe) przeznaczone do handlu ze straganów, pawilonów, stoisk, wozów, koszy itp., których lokalizację ustaliła Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim:

1) przy ul. Słowackiego,

2) przy ul. Waryńskiego, na Os.Ogrody

3) przy ul. Żeromskiego-Kolejowa (giełda hurtowa rolno-przemysłowa)

 

§ 3. Targi wolno organizować tylko na targowiskach, których lokalizację i regulamin ustaliła Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 4. Targowiska, o których mowa w § 2 prowadzone są i zarządzane w imieniu Gminy przez gminną jednostkę organizacyjną - zakład budżetowy „Targowiska Miejskie" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul.Cegielnianej 25, działający na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

1) Nr XVII/91/91 z dnia 21  lutego  1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie",

2) Nr XXIX/237/96 z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie" w Ostrowcu Świętokrzyskim.