Uchwała  nr   XI/116/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 , Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnio­nych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 77, poz. 482 i z 1999 roku Nr 5, poz. 34) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W gminnych jednostkach organizacyjnych (jednostkach budżetowych i komu­nalnych zakładach budżetowych) tj.:

1) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

2) w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Ostrowcu Św.

3) w Zakładzie Robót Publicznych w Ostrowcu Św.

4) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.

5) w Zakładzie Usług Oświatowych w Ostrowcu Św.

6) w Targowiskach Miejskich w Ostrowcu Św.

7) w Izbie Wytrzeźwień w Ostrowcu Św.

oraz w stosunku do pracowników jednostek działających w zakresie oświaty

(nie będących nauczycielami),

ustala się najniższe wynagrodzenie w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych) oraz wartość jednego punktu w wysokości 2 zł (dwa złote).

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.