Uchwała  nr   XI/117/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162 poz. 1126), Rada Miejska u c h w a l a , co następuje:

 

§1

§ l ust. 4 uchwały Nr VIII/68/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymuje brzmienie :-„ Przepisu ust. 3 nie stosuje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, nieetatowych członków Zarządu Miasta oraz radnych, którzy w czasie posiedzeń organów, których są członkami wypełniają inne obowiązki nałożone na nich przez Radę Miejską lub Zarząd Miasta".

 

§2

Wykonanie    uchwały    powierza    się    Zarządowi    Miasta    Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem l maja 1999r.