Uchwała  nr   XI/118/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998 Nr 155 poz. 1014,

Nr 162 poz. 11267, art. 109 i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach Publicznych / Dz.U. nr 155 poz 1014/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Św. na 1999 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)   § l otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały:

l/ dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok       w wysokości 79.056.416 zł,

2/ wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 77.777.080 zł, 3/  przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 2.493.304 zł, 4/  rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 3.772.640 zł,

2. Nadwyżka budżetu wynosi 1.279.336 zł".

2) w § 2 wyrazy „5.999.290 zł" zastępuje się wyrazami „6.030.470 zł"

3) w § 3 pkt l i 2 otrzymuj ą brzmienie:

„ l/ wydatki bieżące w kwocie 59.571 .750 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 27.746.1 56 zł 21 wydatki majątkowe w kwocie 17.305.330 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 9.140.430 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4"

4) w § 4 pkt l wyrazy „8.183.700 zł" zastępuje się wyrazami „8.793.700 zł"

5) w § 6 pkt l otrzymuje brzmienie:

przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

-   przychody ogółem - 26.378.422 zł

-    wydatki ogółem     - 24.818.575 zł zgodnie z załącznikiem nr 7"

 

§2

1. W załączniku nr l do uchwały nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu S w. z dnia 30 marca 1999 roku „"Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Ś w. na 1999 r." dokonuje się następu­jących zmian:

1) w planie dochodów i wydatków:

*

a) zmniejsza się dochody:

l.Dział        74

Rozdział 7695 pkt a/

2.Dział

97

Rozdział 9701

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

pkt a) dochody z dzierżawy

o kwotę 857.016 zł do kwoty 2.192.984 zł

Rozliczenia Różne

Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu

o kwotę 6.527 zł do kwoty 18.412.710 zł

Rozdział 9711

b) zwiększa się dochody:

1. Dział       70

Rozdział 7395 pkt a/

2. Dział        74

Rozdział 7695 pkt b/

3. Dział         91

Rozdział 9142

4. Dział       99

Rozdział 9911

c) zwiększa się wydatki:

1. Dział   70

Rozdział 7281

Część podstawowa subwencji ogólnej

dla gmin

o kwotę 448 zł do kwoty 122.692 zł

Gospodarka komunalna

Pozostała działalność

pkt a) pozostałe inwestycje komunalne

o kwotę 324.000 zł do kwoty 404.600 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

pkt b) sprzedaż mienia komunalnego

o kwotę 857.016 zł do kwoty 1.817.016 zł

Administracja Państwowa i Samorządowa

Urzędy Wojewódzkie

o kwotę 21.000 zł do kwoty 298.000 zł

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownistwa

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli o kwotę 10.180 zł do kwoty 10.180 zł

Gospodarka komunalna

Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej o kwotę 120.000 zł do kwoty 253.500 zł

Rozdział 7395 pkt a)       Pozostała działalność

pkt a) pozostałe inwestycje komunalne o kwotę 524.000 zł do kwoty 5.013.780 zł

Rozdział 7395 pkt c)       Pozostała działalność

pkt c) Zakład Robót Publicznych

o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.284.300 zł

2. Dział   74

Rozdział 7552

3. Dział   79

Rozdział 8221

4. Dział   86

Rozdział 8695

5. Dział   87

Rozdział 8711

 

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000 zł do kwoty 2.082.500 zł

Oświata i wychowanie

Zakład Opiekuńczo - Wychowawczy o kwotę 90.000 zł do kwoty 534.850 zł

Opieka Społeczna

Pozostała działalność

o kwotę 45.000 zł do kwoty 375.000 zł

Kultura Fizyczna i sport

Instytucje Kultury Fizycznej - MOSiR o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.906.700 zł w tym:

- inwestycje o kwota 500.000 zł do kwoty 910.000 zł

6. Dział   89

Rozdział 8981

Różna działalność

Izba Wytrzeźwień

o kwotę 50.000 zł do kwoty 91.000 zł

Rozdział 8995

7. Dział   91

Rozdział 9142

Rozdział 9195

8. Dział     99

Rozdział 9911

Pozostała działalność

o kwotę 100.000 zł do kwoty 372.000 zł,

w tym:

-   promocje gospodarcze miasta

o kwotę 100.000 zł do kwoty 180.000 zł

Administracja Państwowa i Samorządowa

Urzędy Wojewódzkie

o kwotę 21.000 zł do kwoty 298.000 zł

Pozostała działalność

o kwotę 21.329 zł do kwoty 180.145 zł,

w tym:

-   współpraca z zagranicą

o kwotę 21.329 zł do kwoty 68.309 zł

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownistwa

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli o kwotę 10.180 zł do kwoty 10.180 zł

2) w planie przychodów i rozchodów:

a) zwiększa się przychody:

1. Dział 00

Rozdział 0011

Przychody

Nadwyżki z lat ubiegłych

o kwotę 1.693.304 zł do kwoty 2.493.304 zł

2. Załącznik nr l "Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r."otrzymuje brzmienie, jak w załącz­niku do niniejszej uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ust. 1.

 

§3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§4

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Planowane wydatki majątkowe Gminy Ostrowiec Św. w 1999 roku" otrzymuje

brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. KU

 

§5

 Załącznik nr 4 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -P            "Plan zadań inwestycyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok"            otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§6

nr 6 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§7

Załącznik nr 7 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§8

Załącznik nr 10 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -dfjjanowane wydatki szkół podstawowych i gimnazjów" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§10

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3