Uchwała  nr   XI/119/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 1998 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998 Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz. 11267 oraz art. 136 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 155, poz.1014 ) oraz po rozpatrzeniu spra­wozdania Zarządu Miasta Ostrowca Św. z wykonania budżetu miasta za 1998 rok, opinii i wniosków Komisji Rady Miejskiej - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Przyjmuje się i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ostrowca Św. za 1998 rok.

 

§2

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Ostrowca Św. do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 1998 rok - w trybie art. 61, ust. l i 2 ustawy o samorządzie gminnym.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1