Uchwała  nr   XI/120/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  nabycia udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Samsonowicza 18 w Ostrowcu Św.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 199O r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996r Dz.U.Nr 13 poz.74,Nr 58 poz.261,Nr 1O6 poz.496 ,Nr 13£ poz.622 oraz z 1997r Nr 9 poz.43 ,Nr 196 poz.679,Nr 1O7 poz.686,Nr 113 poz.743 i Nr 1£3 poz.775 z 1998 Nr 155 poz.1014 i Nr 16£ poz.ll26  oraz art.24 ust l pkt l ustawy z dnia £1 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U Nr 115 poz.741 i z 1998 Nr 1O6 poz.668 )

Rada Miejska uchwala  co następuje:

 

§ l

§ 2Uchwały  Nr LXVII/77O/98 z dnia 18 czerwca 1998r r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Samsonowicza Nr 18 w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymuje brzmienie:

" § 2 Wydatek związany z nabyciem nieruchomości określonej w § l ma pokrycie w dziale 74 , rozdział 755£ wydatków budżetowych miasta na rok 1999".

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego .

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .