Uchwała  nr   XI/121/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego za 1998 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126) art 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz § 48 ust. l i § 72 ust.2 Statutu Gminy Ostrowiec Św. przyjętego uchwałą Nr XLI/403/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Ostrowiec Św. (Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego z dnia 18 grudnia 1996 r. Nr 54, poz. 212), po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Po rozpatrzeniu i przyjęciu uchwałą Nr XI/119/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 kwietnia 1999 r. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Św. za 1998 r. udziela się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego absolutorium.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.