Uchwała  nr   XII/122/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 25 maja 1999 r.

 

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w obliczu zagrożeń wynikających z restrukturyzacji hutnictwa

 

Na podstawie art. 6 ust. l oraz art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala się, co następuje:

 

§1

Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim wyraża zaniepokojenie z powodu poważnych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania miasta wynikających z prowadzonej restrukturyzacji hutnictwa. Brak jednocześnie pełnych działań osłonowych dla zwalnianych pracowników oraz możliwości tworzenia alterna­tywnych miejsc pracy może doprowadzić do degradacji społecznej i gospodarczej miasta.

 

§2

Mając na względzie tezę wyrażoną w §1 oraz identyfikując się ze stanowiskiem związków zawodowych negatywnie opiniujących administracyjne działania ograniczające zatrudnienie w zakładach pohutniczych oraz Hucie „Ostrowiec" S.A., Rada Miejska deklaruje daleko idącą pomoc dla zarządów zakładów o profilu hutniczym w procesach restrukturyzacyjnych i w tym celu uznaje za niezbędne:

1) przyspieszenie prac nad wprowadzeniem zmian do planu zagospodaro­wania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - w części obejmującej teren Obszaru Przemysłowego Zakłady Ostrowieckie S.A. i włączeniem tego obszaru w strukturę miasta;

2) przedstawienie organom Gminy przez zarządy zakładów hutniczych wykazów zbędnych gruntów oraz obiektów do zagospodarowania. Jednocześnie Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podejmie negocjacje w celu przejmo­wania zbędnego majątku tych zakładów i przygotowania ofert inwestorskich oraz obejmowania akcji i udziałów przez Gminę w zamian za zobowiązania podatkowe;

3) aktywne włączenie się zakładów hutniczych i wydzielonych spółek w realizację zadań Gminy w zakresie gospodarki komunalnej poprzez udział w przetargach na realizację robót gminnych.

 

§3

Rada Miejska uznaje za niezbędne stworzenie w trybie art. 14 pkt 6, art. 36 ust. 2 i art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciw­działaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 roku Nr 25, poz. 128 z późn. zmianami) - przez Powiatowy Urząd Pracy i Samorząd Województwa Świętokrzyskiego -przy udziale Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - lokalnego i powiatowego programu specjalnego mającego na celu:

1)  zmniejszenie  negatywnych skutków bezrobocia i tworzenie  miejsc pracy;

2) wsparcie przebiegu restrukturyzacji zakładów przemysłu hutniczego na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic.

 

§4

Z uwagi na fakt, iż zjawiska gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim, wynika­jące z realizacji programu restrukturyzacji hutnictwa, powodują istotne zagro­żenie dla funkcjonowania miasta, Rada Miejska zwraca się do Rady Ministrów o uznanie Ostrowca Świętokrzyskiego i gmin Powiatu Ostrowieckiego za zagro­żone strukturalną recesją i degradacją społeczną - celem realizacji instrumentów ekonomiczno-finansowych i innych preferencji, o których mowa w art. 37h ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 

§5

Rada Miejska zwraca się z apelem do Parlamentarzystów Województwa Świętokrzyskiego, Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Radnych Powiatu Ostrowieckiego o wsparcie wszelkich działań i inicjatyw wynikających z mniejszej uchwały.

 

§6

Wykonanie uchwały powierza się - w zakresie postanowień zawartych w §§2-4 - Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy  ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.