Uchwała  nr   XII/123/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 25 maja 1999 r.

 

w   sprawie przyspieszenia procesu inwestycyjnego budowy zbiornika wodnego "Wióry " na rzece Świślinie.

 

Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996r.Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 9 poz. 43,Nr 106 poz. 679,Nr 107 poz. 686,Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998r. Nr 155 poz. 1014,Nr 162 poz. 1126/ dla wyrażenia głębokiego zaniepokojenia tempem budowy zbiornika "Wióry" na rzece Świślinie Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1

Uznać budowę zbiornika "Wióry" za priorytetowe zadanie w zakresie ochrony środowiska,ograniczenia zagrożenia powodziowego i pobudzenia gospodarczego regionu, szczególnie dla Ostrowca Św.

 

§2

1.Wspierać wszelkie inicjatywy i starania zmierzające do przyspieszenia tempa budowy zbiornika "Wióry" oraz zaapelować do radnych Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim o udzielenie wsparcia tym działaniom.

2.Zwrócić się do radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o umieszczenie inwestycji w strategii Województwa Świętokrzyskiego.

§3

Wspierać inne jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje rządowe w pozyskiwaniu środków finansowych zarówno krajowych jak i ze źródeł zagranicznych na zintensyfikowanie procesu inwestycyjnego.

 

§4

Upoważnia Zarząd Miasta do podejmowania wszelkich działań służących realizacji zamierzeń określonych niniejszą uchwałą.

§5

Przekazać niniejszą uchwałę Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej, Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministrowi Finansów, Wojewodzie Świętokrzyskiemu ,Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie:

Rada Miejska Ostrowca Św. od chwili powstania koncepcji i rozpoczęcia budowy zbiornika wodnego "Wióry" wspierała przedmiotową inwestycję dostrzegając jej ważną rolę i funkcję dla regionu. Obiekt ma służyć głównie jako rezerwuar zapasowej wody dla wschodniej części województwa oraz stanowić bardzo istotne ogniwo ochrony przeciwpowodziowej miejscowości położonych nad Świśliną i Kamienną poniżej ujścia Świśliny. Wielokrotne powodzie na naszym terenie dowodzą, że rz. Świślina w okresie wzmożonych opadów ,ze średniego rocznego przepływu wynoszącego 2,27m3/s może osiągnąć wielkość 50,8m3/s, co ma decydujący wpływ na skalę zagrożenia powodziowego.Obszar zalewowy na terenie Ostrowca Św. obejmuje powierzchnię ca 1100 ha. W strefie zagrożonej powodzią na stałe zamieszkuje ca 8800osób a liczba zatrudnionych, w zlokalizowanych tu różnych zakładach i przedsiębiorstawch wynosi ca 14000. Budowany zbiornik ma znacząco eliminować, a przy katastrofalnych opadach ograniczać straty powodziowe.

Koncepcja inwestycji obejmuje budowę elektrowni wodnej o mocy 500 kW,która będzie dostawcą czystej energii, co ma istotne znaczenie dla ochrony powietrza.

Z budową zbiornika region wiąże duże nadzieje na tworzenie nowych miejsc pracy,zarówno przy jego budowie, jak i przy budowach obiektów związanych z osłoną zbiornika i wykorzystaniem akwenu wodnego do rekreacji i turystyki.Dla naszego regionu, dotkniętego głębokim bezrobociem strukturalnym,utworzenie każdego nowego miejsca pracy ma swój oddźwięk społeczny.Nowy akwen wodny,ulokowany w sercu Gór Świętokrzyskich i w pobliżu jednego z największych w Polsce centrów pielgrzymek (Kałków -Godów) pobudzi ten region gospodarczo.

Nie bez znaczenia będzie również rozwój rolnictwa ekologicznego,pracującego na rzecz obsługi ruchu turystycznego.

Uwzględniając wszystkie powyższe zalety budowanego obiektu, z głębokim zaniepokojeniem obserwujemy coroczne ograniczanie środków finansowych na realizację tej inwestycji.Prowadzenie jej w obecnym tempie powoduje coroczne przerywanie prac,podwyższanie ogólnych kosztów inwestycji,pogłębianie strat wywołanych skutkami przerw w robotach i zaniepokojenie społeczności lokalnej odsuwaniem się w nieskończoność realnej możliwości poprawy gospodarki i wzrostu zatrudnienia.