Uchwała  nr   XIII/124/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

w sprawie przyznania lokalu komunalnego

 

Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126/ oraz § 4 ust. l uchwały Nr XLV/447/97 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania komunalnych lokali użytkowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyznaje się w drodze bezprzetargowej komunalny lokal użytkowy na ul. Siennieńskiej 31 o powierzchni 39,73 m2 na biuro poselskie pani Poseł Marii Stolzman.

 

§ 2. Wysokość stawek czynszu najmu za lokal, o którym mowa w § l, wynegocjonowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowcu Świętokrzyskim podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Miasta.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.