Uchwała  nr   XIII/125/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 11 pkt. 5 i 6, art. 17, art. 18 ust. 1,2 i 4, art. 21 i art. 35 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414, Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756 i Nr 162 poz. 1118 i 1126) art. l ust. l, art. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 i art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 poz. 535 i z 1997 r. Nr 88 poz. 554 i Nr 113 poz. 73), art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 678, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126) § l ust. l, § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz.U. z 1996 r. Nr 112 poz. 537) § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz.U. z 1997 r. Nr 2 poz. 12) oraz § 3-5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz.U. z 1996 r. Nr 5 poz. 38 Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr LXVI/734/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim w załączniku pn. „Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Pułanki 10" wprowadza się następujące zmiany: wyrazy „na rok 1998" zastępuje się wyrazami „ na rok 1999".

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.