Uchwała  nr   XIII/126/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

 

Na podstawie art.5 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz.U. Nr 41, poz.312, z 1990r. Nr 34, poz. 198 i z 1997r. Nr 121, poz.770) oraz art.40 ust.l, art.41 ust.l i art.42 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, i Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775 i z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XI/115/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich wprowadza się następującą zmianę:

- w załączniku do uchwały p.n. „Regulamin Targowisk Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim" w § 8 w punkcie I w podpunkcie 3 wyrazy „odbywa się do godz. 7.00" zastępuje się wyrazami „odbywa się do godz. 8.00".

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu na stałe w miejscach targowisk -w formie umożliwiającej użytkownikom targowisk zapoznanie się z jej treścią (tablice ogłoszeniowe) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.