Uchwała  nr   XIII/127/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Działając na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28 , poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1.

Powołuje się komisję konkursową dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Ostrowcu Św. w następującym składzie osobowym:

1. Przedstawiciele Gminy Ostrowiec Św. jako organu prowadzącego szkołę:

1) Zygmunt Waszka

2) Sławomir Kopański

2. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty Oddziału Zamiejscowego w Ostrowcu Św. jako organu prowadzącego nadzór pedagogiczny:

1) Wiesław Gruszka

2) Jerzy Dunin-Borkowski

3. Przedstawiciele  rady  pedagogicznej Publicznej   Szkoły   Podstawowej Nr 14 w Ostrowcu Św.

1) Anna Kowalska

2) Wojciech Szymański

4. Przedstawiciele  rady   rodziców    Publicznej     Szkoły    Podstawowej    Nr 14 w Ostrowcu Św.

1) Jerzy Wrzesień

2) Zbigniew Kwiatkowski

5. Przedstawiciele Związków Zawodowych:

1) Andrzej   Pałka -jako   przedstawiciel   NSZZ „Solidarność"   Pracowników Oświaty i Wychowania.

2) Grażyna Kałamaga - jako przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

§2.

Na przewodniczącego komisji powołuje się Zygmunta Waszkę przedstawiciela gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§3.

Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe i wyłoni kandydata na dyrektora szkoły kierując się postanowieniami regulaminu określającego zasady wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr XI/104/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.