Uchwała  nr   XIII/129/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

w sprawie: sprzedaży działki budowlanej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lita ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.686. Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 oraz z 1998r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126) w związku z art.13 ust. l i art.37 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115 poz.741 i z 1998r. Nr 106 poz.668)

Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uznaje się za zasadne sprzedać działkę budowlaną oznaczoną wg. ewidencji gruntów m.Ostrowca Św. Nr 252/2 ark.II obr.50 o pow. 722m2, położoną przy ul.Garncarskiej w Ostrowcu Św., stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Św. zgodnie z księgą wieczystą Nr KW 40407 przeznaczoną w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego dzielnicy "Denków" na cele budownictwa mieszkaniowego z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych.

 

§ 2. Sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad postępowania i warunków określonych w dziale II rozdz. 3, 4 i 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w rozdz. l i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9 poz.30).

 

§ 3.    Wykonanie   uchwały   powierza   się   Zarządowi    Miasta   Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.