Uchwała  nr   XIII/130/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lita ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 oraz z 1998r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126) w związku z art.13 ustl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115 poz.741 i z 1998r. Nr 106 poz.668)

Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:

1) nieruchomość oznaczoną wg. ewidencji gruntów m.Ostrowca Nr 92 ark.III obr.37 o pow. 957m2, położoną przy ul.Żabiej w Ostrowcu Św., dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KW 18604 przeznaczoną w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego dzielnicy "Śródmieście" pod zabudowę handlowo-usługowo-gastronomiczną.

2) nieruchomość położoną przy ul.Zagłoby w Ostrowcu Św. składającą się z 2-óch działek gruntu oznaczonych Nr 9 o pow.719m2 i Nr 10/1 o pow 1549m2 (Obr.37, ark III), ujawnionych w księdze wieczystej Nr KW 1845, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania dzielnicy "Śródmieście" pod zabudowę usługową.

 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Miasta do decydowania o formie i warunkach sprzedaży konkretnej nieruchomości w drodze odrębnej uchwały Zarządu Miasta -z zachowaniem przepisów działu II rozdz. 3, 4 i 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz.30)

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.