Uchwała  nr   XIII/131/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

w sprawie przeniesienia własności na rzecz Pana Andrzeja Plenkiewicza

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261,Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622 z 1997 roku Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 , Nr 123 poz.775 z 1998 roku Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126) w związku z art.15 ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 55 poz.321) Rada Miejska uchwala co następuje :

 

§ 1 .Uznaje się za zasadne przenieść na rzecz Pana Andrzeja Plenkiewicza,

jako spadkobiercy ustawowego po Mariannie Plenkiewicz , udział wynoszący 1/4 część we własności nieruchomości rolnej położonej w Ostrowcu Św-skim w rejonie ulic Bałtowskiej i Dunalki ozn. nr działek : 7/2 o pow. 4 ha 9586m2 i 25 o pow.1ha 4885m2 przejętej na rzecz Skarbu Państwa w trybie dziedziczenia po Mariannie Plenkiewicz na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu św -skim sygn.akt Ns 186/78 z dnia 24 maja 1978 roku , skomunalizowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i ujawnionej w KW 13538.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.