Uchwała  nr   XIII/132/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

 

w sprawie:   nabycia od Huty "Ostrowiec" S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu   oraz   prawa  własności   położonych   na   nim   budynków

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.622; z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz w związku z uchwałą Nr LXVII/777/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia dotyczącego regulowania zobowiązań podatkowych Huty Ostrowiec S.A. wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1

Uznaje się za zasadne nabycie na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski od Huty "Ostrowiec" S.A w Ostrowcu Św. prawa wieczystego użytkowania działek gruntu oznaczonych na mapie ewidencyjnej jako działki:

- nr 2/33, o pow. 5263m2 - obr.28 ark l

- nr 64, o pow.   249m2      - obr.29 ark.2a

- nr 80, o pow. 16061m2   - obr.29 ark3

stanowiących własność Skarbu Państwa, dla których w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KW 39680 o łącznej wartości 22.220 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych/ oraz prawa własności położonych na opisanych wyżej działkach:

- budynku hotelowego o wartości 694.000 zł /'słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/

- budynku wymiennikowni o wartości 73.780 zł /słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych/.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez zawarcie ze zbywcą stosownej umowy w trybie art. 66 § l pkt.2 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz.926, Nr 160 poz. 1083, z 1998r. Nr 106 poz.668 i z 1999r. Nr 11 poz.95).

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.