Uchwała  nr   XIII/133/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

W sprawie przejęcia darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622 z 1997 roku Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 , Nr 123 poz.775 z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz.1126) w związku z art.888 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami

Rada Miejska uchwala co następuje :

 

§ 1 .Przyjąć na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski darowiznę działek gruntu o łącznej powierzchni 2055 m2 , ozn.numerami: 38/2 o pow.322 m2, 61/4 o pow.640 m2 i 52/2 o pow.1093 m2   2055 m2 położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic Tomaszów.Topolowej i Spółdzielczej, stano­wiących współwłasność Pani Wiesławy Żurek i Pana Zygmunta Fiszera -zgodnie z KW 9624.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca świętokrzyskiego.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.