Uchwała  nr   XIII/134/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

w sprawie ustanowienia Dnia Pracownika Samorządowego na terenie Miasta

Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz. 775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala co następuje:

 

§1

Ustanawia się 27 maja Dniem Pracownika Samorządowego na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.