Uchwała  nr   XIII/135/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowiec za I półrocze roku budżetowego

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998 Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/, art. 135, ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 155 poz 1014/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowiec Św. za I półrocze roku budżetowego winna zawierać:

l/ tabelaryczne zestawienie w szczegółowości nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów budżetu gminy oraz dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

2/ część objaśniającą wykonanie budżetu gminy zawierającą w szczególności ocenę realizacji dochodów budżetu według ważniejszych źródeł i wydatków budżetu według ważniejszych rodzajów.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.