Uchwała  nr   XIII/136/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15 czerwca 1999 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys-kiego na 1999 rok

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998 Nr 155 poz. 1014,

162 poz. 1126/, art. 109 i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 155 poz 1014/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Św. na 1999 rok, zmienionej uchwałą nr XI/118/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 kwietnia 1999 roku, wprowa­dza się następujące zmiany:

1)   § l otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały:

l/ dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 80.638.474 zł, 2/ wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 79.359.138 zł, 3/ przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 2.493.304 zł, 4/ rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 3.772.640 zł,

2. Nadwyżka budżetu wynosi 1.279.336 zł".

2) w § 2 wyrazy „6.030.470 zł" zastępuje się wyrazami „7.045.470 zł "

3) w § 3 pkt l otrzymuje brzmienie:

„ l/ wydatki bieżące w kwocie 61.135.808 zł, w tym:

-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 27.886.624 zł 2/ wydatki majątkowe w kwocie 17.323.330 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały"

 

§2

1. W załączniku nr l do uchwały nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku „"Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r." dokonuje się następu­jących zmian:

 

1) w planie dochodów i wydatków:

a) zwiększa się dochody:

 

1. Dział        86            Opieka Społeczna

 

Rozdział 8695              Pozostała działalność o kwotę 33.000 zł do kwoty 49.500 zł

 

2. Dział       97             Rozliczenia różne

 

Rozdział 9701              Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 140.468 zł do kwoty 18.553.178 zł

 

b) zwiększa się wydatki:

 

1. Dział 79       Oświata i wychowanie

 

Rozdział 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 140.468 zł do kwoty 20.723.005 zł,

 

2. Dział   86     Opieka Społeczna

 

Rozdział 8695 Pozostała działalność o kwotę 33.000 zł do kwoty 408.000 zł

 

2. Załącznik nr 1 "Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r." otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ust. l.

 

§3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§4

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -Planowane wydatki majątkowe Gminy Ostrowiec Św. w 1999 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§5

W załączniku nr 4 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Plan zadań inwestycyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok" w części II - Dział 70, Rozdział 7395 pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne, otrzymuje brzmie­nie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§6

Załącznik nr 10 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. - Planowane wydatki szkół podstawowych i gimnazjów" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§8

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 10