Załącznik nr 1

do uchwały nr XIII/136/99

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15.06.1999 r.

 

 

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 rok.

 

 

 I. Plan dochodów i wydatków

 

 

 

 

 

 

Plan 1999

 

Plan 1999

 

Dz

 

Rozdz

 

NAZWA

 

dochody

 

wydatki

 

40

 

 

 

Rolnictwo

 

 

 

3 400

 

 

 

4495

 

Pozostała działalność

 

 

 

3 400

 

50

 

 

 

Transport

 

13 000

 

2 050 000

 

 

 

5613

 

Publiczne drogi gminne

 

13 000

 

2 050 000

 

 

 

 

 

w tym: inwestycje

 

 

 

544 150

 

 

 

 

 

- środki na dofin. zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet.

 

13 000

 

 

 

70

 

 

 

Gospodarka komunalna

 

890 890

 

14 623 890

 

 

 

7011

 

Zakłady gospodarki komunalnej

 

 

 

4 017 200

 

 

 

 

 

w tym: kapitał MPK spółka z o.o

 

 

 

2 700 000

 

 

 

7221

 

Oczyszczanie miasta

 

 

 

890 000

 

 

 

7231

 

Zieleń w mieście

 

 

 

360 000

 

 

 

7262

 

Oświetlenie ulic

 

 

 

1 445 110

 

 

 

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

 

486 290

 

 

 

 

 

7281

 

Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej

 

 

 

253 500

 

 

 

7395

 

Pozostała działalność

 

404 600

 

7 658 080

 

 

 

 

 

a) pozostałe inwestycje komunalne

 

404 600

 

5 013 780

 

 

 

 

 

- środki na dofin. zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet.

 

80 600

 

 

 

 

 

 

 

- dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji

 

324 000

 

 

 

 

 

 

 

b) odsetki od pożyczek

 

 

 

660 000

 

 

 

 

 

c) Zakład Robót Publicznych

 

 

 

1 284 300

 

 

 

 

 

w tym: na utrzymanie obiektów sportowych

 

 

 

253 500

 

 

 

 

 

d) pozostała działalność

 

 

 

700 000

 

74

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

4 755 300

 

2 803 500

 

 

 

7551

 

Opracowania geodezyjne gospodarki terenami

 

 

 

196 000

 

 

 

 

 

w tym:   inwestycje

 

 

 

30 000

 

 

 

7552

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - inwestycje

 

 

 

2 082 500

 

 

 

 

 

w tym : ZDK - II rata zakupu

 

 

 

427 000

 

 

 

7695

 

Pozostała działalność

 

4 755 300

 

525 000

 

 

 

 

 

a) dochody z dzierżawy

 

2 192 984

 

 

 

 

 

 

 

b) sprzedaż mienia komunalnego

 

1 817 016

 

 

 

 

 

 

 

c) wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami

 

422 000

 

 

 

 

 

 

 

d) odszkodowanie za przejęte mienie

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

e) dochody ze sprzedaży udziałów gminy

 

290 000

 

 

 

 

 

 

 

f) poz. dochody z majątku gminy realiz. przez szkoły podstaw

 

18 300

 

 

 

 

 

 

 

g) remonty gminnych zasobów mieszkaniowych

 

 

 

500 000

 

 

 

 

 

h) cmentarz wojenny

 

 

 

15 000

 

 

 

 

 

- dot. cel. na zad. bież. realizow. przez gminę na p. porozumień

 

15 000

 

 

 

79

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

26 592 855

 

 

 

7911

 

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

20 723 005

 

 

 

 

 

- na remonty placówek oświatowych

 

 

 

300 000

 

 

 

 

 

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej

 

 

 

25 000

 

 

 

7912

 

Gimnazja

 

 

 

1 020 000

 

 

 

8211

 

Przedszkola, w tym:

 

 

 

4 030 000

 

 

 

 

 

- na remonty placówek przedszkolnych

 

 

 

32 000

 

 

 

 

 

- dotacja na inwestycje

 

 

 

18 000

 

 

 

8221

 

Zakład Opiekuńczo - Wychowawczy

 

 

 

534 850

 

 

 

8295

 

Pozostała działalność

 

 

 

285 000

 

 

 

 

 

a) Zakład Usług Oświatowych

 

 

 

265 000

 

 

 

 

 

b) WEKiR - działalność kulturalno - szkoleniowa

 

 

 

20 000

 

83

 

 

 

Kultura i Sztuka

 

 

 

2 329 000

 

 

 

 

8313

 

Ochrona zabytków

 

 

 

18 400

 

 

 

8314

 

Biura Wystaw Artystycznych

 

 

 

184 500

 

 

 

8322

 

Biblioteki

 

 

 

770 350

 

 

 

 

 

w tym: na zakup książek

 

 

 

70 000

 

 

 

8332

 

Ośrodki Kultury

 

 

 

1 355 750

 

 

 

 

 

w tym: dotacja na inwestycje

 

 

 

583 100

 

85

 

 

 

Ochrona Zdrowia

 

 

 

1 565 700

 

 

 

8511

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

 

 

500 000

 

 

 

8521

 

Żłobki

 

 

 

716 000

 

 

 

8536

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

 

340 000

 

 

 

8593

 

Stowarzyszenia ochrony zdrowia

 

 

 

7 500

 

 

 

8595

 

Pozostała działalność

 

 

 

2 200

 

86

 

 

 

Opieka Społeczna

 

7 243 304

 

11 460 804

 

 

 

8611

 

Domy Pomocy Społecznej

 

300 000

 

300 000

 

 

 

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

 

300 000

 

 

 

 

 

8612

 

Usługi opiekuńcze

 

400 000

 

1 076 000

 

 

 

 

 

- wpływy z usług

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

 

300 000

 

 

 

 

 

8613

 

Zasiłki i pomoc w naturze

 

4 019 000

 

4 947 000

 

 

 

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

 

4 019 000

 

 

 

 

 

8615

 

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

 

 

 

1 651 000

 

 

 

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

 

1 296 000

 

 

 

 

 

8616

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

2 760 804

 

 

 

 

 

- dot. celowa - dofinans. zadań własnych bieżących gmin

 

860 804

 

 

 

 

 

8617

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

 

 

318 000

 

 

 

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

 

318 000

 

 

 

 

 

8695

 

Pozostała działalność

 

49 500

 

408 000

 

 

 

 

 

- wpływy z usług

 

16 500

 

 

 

 

 

 

 

- środki na dofin. zadań bież. ze źródeł pozabudżetowych

 

33 000

 

 

 

87

 

 

 

Kultura Fizyczna i Sport

 

 

 

2 356 700

 

 

 

8711

 

Instytucje kultury fizycznej - MOSiR

 

 

 

1 906 700

 

 

 

 

 

w tym: inwestycje

 

 

 

910 000

 

 

 

8795

 

Pozostała działalność - sport szkolny

 

 

 

450 000

 

89

 

 

 

Różna Działalność

 

 

 

463 000

 

 

 

8981

 

Izba wytrzeźwień

 

 

 

91 000

 

 

 

8995

 

Pozostała działalność

 

 

 

372 000

 

90

 

 

 

Dochody od osób prawnych i fizycznych

 

46 001 808

 

 

 

 

 

9009

 

Udziały gmin w podatkach stanów, dochód budżetu państwa

 

15 947 113

 

 

 

 

 

 

 

a) podatek dochodowy od osób prawnych

 

500 000

 

 

 

 

 

 

 

b) podatek dochodowy od osób fizycznych

 

15 447 113

 

 

 

 

 

9013

 

Wpływy z podatków od osób prawnych

 

23 559 400

 

 

 

 

 

 

 

a) podatek od nieruchomości

 

23 158 800

 

 

 

 

 

 

 

b) podatek od środków transportu

 

300 000

 

 

 

 

 

 

 

c) podatek rolny

 

600

 

 

 

 

 

 

 

d) odsetki

 

100 000

 

 

 

 

 

9019

 

Podatki i opłaty od osób fizycznych

 

3 825 295

 

 

 

 

 

 

 

a) od środków transportu

 

500 000

 

 

 

 

 

 

 

b) od nieruchomości

 

1 800 000

 

 

 

 

 

 

 

c) karta podatkowa

 

470 000

 

 

 

 

 

 

 

d) podatek od spadków i darowizn

 

230 000

 

 

 

 

 

 

 

e) opłaty lokalne - opłata targowa

 

600 000

 

 

 

 

 

 

 

f) podatek rolny

 

44 400

 

 

 

 

 

 

 

g) podatek od posiadania psów

 

30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

h) podatek leśny

 

895

 

 

 

 

 

 

 

i) odsetki

 

150 000

 

 

 

 

 

9020

 

Wpływy z opłaty skarbowej

 

2 670 000

 

 

 

 

 

 

 

a) z opłaty skarbowej

 

2 650 000

 

 

 

 

 

 

 

b) odsetki

 

20 000

 

 

 

91

 

 

 

Administracja Państwowa i Samorządowa

 

642 000

 

8 813 209

 

 

 

9142

 

Urzędy wojewódzkie

 

 

 

298 000

 

 

 

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

 

298 000

 

 

 

 

 

9144

 

Rada Miasta

 

 

 

420 000

 

 

 

9146

 

Urzędy Miasta

 

344 000

 

7 915 064

 

 

 

 

 

a) Urząd Miasta

 

 

 

7 865 064

 

 

 

 

 

w tym: inwestycje

 

 

 

560 000

 

 

 

 

 

- różne opłaty

 

344 000

 

 

 

 

 

 

 

w tym: za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholów.

 

340 000

 

 

 

 

 

 

 

b) Zarząd Miasta

 

 

 

50 000

 

 

 

9195

 

Pozostała działalność

 

 

 

180 145

 

93

 

 

 

Bezpieczeństwo Publiczne

 

35 000

 

925 100

 

 

 

9317

 

Obrona cywilna

 

3 000

 

25 100

 

 

 

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

 

3 000

 

 

 

 

 

9395

 

Pozostała działalność - Straż Miejska

 

 

 

900 000

 

 

 

 

 

- grzywny i kary

 

32 000

 

 

 

94

 

 

 

Finanse

 

160 000

 

5 121 800

 

 

 

9492

 

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

 

160 000

 

 

 

 

 

 

 

- odsetki

 

160 000

 

 

 

 

 

9495

 

Pozostała działalność, w tym:

 

 

 

5 121 800

 

 

 

 

 

a) odsetki od kredytu

 

 

 

240 000

 

 

 

 

 

b) zakup akcji

 

 

 

4 881 800

 

97

 

 

 

Rozliczenia Różne

 

20 886 992

 

240 000

 

 

 

9701

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- subwencja na cele oświatowe

 

18 553 178

 

 

 

 

 

9709

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- subwencja rekompensująca - drogowa

 

2 211 122

 

 

 

 

 

9711

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- część proporcjonalna do liczby mieszkańców

 

122 692

 

 

 

 

 

9718

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

240 000

 

 

 

 

 

a) rezerwa ogólna

 

 

 

240 000

 

99

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownict.

 

10 180

 

10 180

 

 

 

9911

 

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

 

10 180

 

10 180

 

 

 

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

 

10 180

 

10 180

 

 

 

 

 

RAZEM     I

 

80 638 474

 

79 359 138

 

II. Plan przychodów i rozchodów

Dz

 

Rozdz

 

 

 

 

 

 

 

.00

 

 

 

Przychody

 

2 493 304

 

 

 

 

 

.0011

 

- nadwyżki z lat ubiegłych

 

1 693 304

 

 

 

 

 

.0069

 

- prywatyzacja majątku gminy/sprzedaż mieszkań komunal./

 

800 000

 

 

 

.00

 

 

 

Rozchody

 

 

 

3 772 640

 

 

 

.0051

 

- kredyt krajowy

 

 

 

760 000

 

 

 

.0055

 

- pożyczki krajowe

 

 

 

3 012 640

 

 

 

 

 

Razem II

 

2 493 304

 

3 772 640

 

I+II

 

83 131 778

 

83 131 778