Uchwała  nr   XXXII/525/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec

Świętokrzyski Osiedla „ Rosochy"

 

Na podstawie art. 5 ust. 1-3, art.35 ust.l, art.40 ust.2 pkt.l, art.41 i art.42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1997r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718. Nr 88, poz.985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) oraz § 88 i § 90 uchwały Nr XLI/403/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 14 listopada 1996r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego z dnia 18 grudnia 1996r. Nr 54, poz.212) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§l. Ustala się Statut Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „Rosochy"   - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Traci moc uchwała Nr XVII/92/91 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządu Mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej: Nr LXIV/422/93 z dnia 30 grudnia 1993r. i Nr XVI/107/95 z dnia 10 kwietnia 1995r.

 

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla „Rosochy" oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem § 53 i § 54 oraz §64-§96 Statutu Osiedla, które wchodzą w życie z dniem rozpoczęcia kolejnej kadencji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Załącznik 1