Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2002

default Uchwała XLVII/789/2002 Popularny

Publikujący 237 pobrań

z dnia 16-01-2002 - nabycia akcji Huty „Ostrowiec" S.A.

default Uchwała XLVIII/790/2002 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 21-02-2002 - odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

default Uchwała XLVIII/791/2002 Popularny

Publikujący 238 pobrań

z dnia 21-02-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz jej przewodniczącego

default Uchwała XLVIII/792/2002 Popularny

Publikujący 256 pobrań

z dnia 21-02-2002 - rozpatrzenia zarzutu P. Grażyny i Andrzeja Glibowskich do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami: Graniczną, Grabowiecką i Las Rzeczki

default Uchwała XLVIII/792/2002 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 304 pobrań

Pobierz (htm, 16 KB)

2002-792z1.htm

z dnia 21-02-2002 - załącznik nr 1

default Uchwała XLVIII/793/2002 Popularny

Publikujący 247 pobrań

z dnia 21-02-2002 - określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XLVIII/794/2002 Popularny

Publikujący 239 pobrań

z dnia 21-02-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

default Uchwała XLVIII/795/2002 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 21-02-2002 - określenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w latach 2002-2006

default Uchwała XLVIII/795/2002 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 245 pobrań

z dnia 21-02-2002 - załącznik nr 1

default Uchwała XLVIII/796/2002 Popularny

Publikujący 238 pobrań

z dnia 21-02-2002 - udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzania przetargu

default Uchwała XLVIII/797/2002 Popularny

Publikujący 241 pobrań

z dnia 21-02-2002 - upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie przejmowania nieruchomości

default Uchwała XLVIII/798/2002 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 21-02-2002 - nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej

default Uchwała XLVIII/799/2002 Popularny

Publikujący 238 pobrań

z dnia 21-02-2002 - nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów

default Uchwała XLVIII/800/2002 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 21-02-2002 - oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu

default Uchwała XLVIII/801/2002 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 21-02-2002 - nabycia gruntów do gminnego zasobu nieruchomości

default Uchwała XLVIII/802/2002 Popularny

Publikujący 237 pobrań

z dnia 21-02-2002 - sprzedaży nieruchomości zabudowanej

default Uchwała XLVIII/803/2002 Popularny

Publikujący 251 pobrań

z dnia 21-02-2002 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

default Uchwała XLVIII/804/2002 Popularny

Publikujący 269 pobrań

z dnia 21-02-2002 - sprzedaży części nieruchomości gruntowych

default Uchwała XLVIII/805/2002 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 21-02-2002 - sprzedaży nieruchomości zabudowanej

default Uchwała XLVIII/806/2002 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 21-02-2002 - zmieniająca  uchwałę w sprawie rozwiązania i ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XLVIII/807/2002 Popularny

Publikujący 245 pobrań

z dnia 21-02-2002 - rozwiązania umowy wieczystego użytkowania działek gruntu oraz wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Ostrowieckiego

default Uchwała XLVIII/808/2002 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 21-02-2002 - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XLVIII/809/2002 Popularny

Publikujący 259 pobrań

z dnia 21-02-2002 - zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok

default Uchwała XLVIII/809/2002 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (htm, 39 KB)

2002-809z1.htm

z dnia 21-02-2002 - załącznik nr 1

default Uchwała XLVIII/810/2002 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 21-02-2002 - wyrażenia zgody na za ciągniecie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała XLVIII/811/2002 Popularny

Publikujący 233 pobrań

z dnia 21-02-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie

default Uchwała XLVIII/812/2002 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 21-02-2002 - zmieniająca  uchwałę w sprawie  uchwalenia  budżetu Gminy  Ostrowiec Świętokrzyski na 2002 r.

default Uchwała XLIX/813/2002 Popularny

Publikujący 239 pobrań

z dnia 21-03-2002 - ustanowienia zastawu na udziałach Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XLIX/814/2002 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 21-03-2002 - ustanowienia zastawu na udziałach Spółki Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XLIX/815/2002 Popularny

Publikujący 233 pobrań

z dnia 21-03-2002 - ustanowienia zastawu na udziałach Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XLIX/816/2002 Popularny

Publikujący 241 pobrań

z dnia 27-03-2002 - opinii Programu Restrukturyzacji Huty „Ostrowiec" S.A.

default Uchwała XLIX/817/2002 Popularny

Publikujący 235 pobrań

z dnia 27-03-2002 - uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu konkursu na wyłanianie kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała L/818/2002 Popularny

Publikujący 237 pobrań

z dnia 05-04-2002 - akceptacji projektu umowy sprzedaży akcji Huty „Ostrowiec" S.A.

default Uchwała LI/819/2002 Popularny

Publikujący 224 pobrań

z dnia 10-04-2002 - wyznaczenia osób do spółki prawa handlowego jako reprezentantów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała LII/820/2002 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 25-04-2002 - rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2001 rok

default Uchwała LII/822/2002 Popularny

Publikujący 224 pobrań

z dnia 25-04-2002 - w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2001 rok

default Uchwała LII/823/2002 Popularny

Publikujący 261 pobrań

z dnia 25-04-2002 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała LII/824/2002 Popularny

Publikujący 230 pobrań

z dnia 25-04-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała LII/825/2002 Popularny

Publikujący 224 pobrań

z dnia 25-04-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała LII/826/2002 Popularny

Publikujący 233 pobrań

z dnia 25-04-2002 - zmieniająca uchwalę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

default Uchwała LII/827/2002 Popularny

Publikujący 231 pobrań

z dnia 25-04-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała LII/828/2002 Popularny

Publikujący 226 pobrań

z dnia 25-04-2002 - likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Przedszkola Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Niewiadoma 19

default Uchwała LII/829/2002 Popularny

Publikujący 230 pobrań

z dnia 25-04-2002 - użyczenia   pomieszczenia   Publicznego   Przedszkola   Nr  7  w Ostrowcu Św. , os. Słoneczne 28 Miejskiej Energetyce Cieplnej w Ostrowcu Św. Spółka z o.o.

default Uchwała LII/829/2002 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (htm, 15 KB)

2002-829z1.htm

z dnia 25-04-2002 - załącznik nr 1

default Uchwała LII/831/2002 Popularny

Publikujący 258 pobrań

z dnia 25-04-2002 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Gutwin" w zakresie obszaru „Rzeczki- Wschód"

default Uchwała LII/832/2002 Popularny

Publikujący 232 pobrań

z dnia 25-04-2002 - wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2001r. Nr XLVI/766/2001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście"

default Uchwała LII/832/2002 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 216 pobrań

Pobierz (htm, 9 KB)

2002-832z1.htm

z dnia 25-04-2002 - załącznik nr 1

default Uchwała LII/833/2002 Popularny

Publikujący 222 pobrań

z dnia 25-04-2002 - zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała LII/833/2002 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 202 pobrań

Pobierz (htm, 24 KB)

2002-833z1.htm

z dnia 25-04-2002 - załącznik nr 1

default Uchwała LII/833/2002 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 205 pobrań

Pobierz (htm, 12 KB)

2002-833z2.htm

z dnia 25-04-2002 - załącznik nr 2