UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2011

pdf Uchwała VIII/49/2011 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_VIII_49_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - wyrażenia zgody na nie wpłacenie nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Budżetowy "Targowiska Miejskie" w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VIII/50/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_VIII_50_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu

pdf Uchwała VIII/51/2011 Popularny

Publikujący 357 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_VIII_51_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej

pdf Uchwała VIII/52/2011 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 46 KB)

RM_VIII_52_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011 - 2013 dla Miejskich Wodociągowych i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VIII/53/2011 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 189 KB)

RM_VIII_53_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

pdf Uchwała VIII/54/2011 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 198 KB)

RM_VIII_54_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała VIII/55/2011 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 52 KB)

RM_VIII_55_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała VIII/56/2011 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_VIII_56_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała VIII/57/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VIII_57_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VIII/58/2011 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VIII_58_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała X/61/2011 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_X_61_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała X/62/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 17 KB)

RM_X_62_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2010 rok

pdf Uchwała X/63/2011 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_X_63_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Śródmieście”

pdf Uchwała X/64/2011 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_X_64_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

pdf Uchwała X/65/2011 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_65_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A

pdf Uchwała X/66/2011 Popularny

Publikujący 189 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_X_66_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

pdf Uchwała X/67/2011 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_X_67_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała X/68/2011 Popularny

Publikujący 213 pobrań

Pobierz (pdf, 3.45 MB)

RM_X_68_20110603_RMWS.pdf

z dnia 03-06-2011 - Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała X/69/2011 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_X_69_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała X/70/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_X_70_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - przekazania dotacji celowej Gminom: Bałtów, Ćmielów, Kunów, Lipnik, Mirzec

pdf Uchwała X/71/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_X_71_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pdf Uchwała X/72/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_X_72_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

pdf Uchwała X/73/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_X_73_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała X/74/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_X_74_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kuźnia

pdf Uchwała X/75/2011 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_X_75_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja 3 Maja

pdf Uchwała X/76/2011 Popularny

Publikujący 187 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_X_76_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

pdf Uchwała X/77/2011 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_X_77_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała X/78/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_X_78_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - nabycia na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski pozostałych udziałów w nieruchomości

pdf Uchwała X/79/2011 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_X_79_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - ustanowienia drogi koniecznej

pdf Uchwała X/80/2011 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_80_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu

pdf Uchwała X/81/2011 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_X_81_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała X/82/2011 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_82_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu

pdf Uchwała X/83/2011 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_83_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała X/84/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_84_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała X/85/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_85_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - sprzedaży niezabudowanych działek gruntu

pdf Uchwała X/86/2011 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_X_86_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała X/87/2011 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_87_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

pdf Uchwała X/88/2011 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_88_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała X/89/2011 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_X_89_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych

pdf Uchwała X/90/2011 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 4.63 MB)

RM_X_90_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - ustalenia przebiegu dróg gminnych

pdf Uchwała X/91/2011 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_91_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała X/92/2011 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 46 KB)

RM_X_92_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała X/93/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 41 KB)

RM_X_93_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032”

pdf Uchwała X/94/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_X_94_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu

pdf Uchwała X/95/2011 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_X_95_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu

pdf Uchwała X/96/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_X_96_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

pdf Uchwała X/97/2011 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 259 KB)

RM_X_97_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała X/98/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_X_98_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała X/99/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_X_99_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - przystąpienia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

pdf Uchwała XI/100/2011 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 57 KB)

RM_XI_100_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego